คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาลและการบริหารเงินงบประมาณ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-257) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 6
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
การติดตามและประเมินผลแผน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ระเบียบการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
สถิติการให้บริการประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจ/การรับฟังความคิดเห็น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม
การประเมิน ITA
ติดต่อเทศบาล:เบอร์โทรศัพท์/Facebook/ที่ตั้ง
E-Service
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์33คน
ผู้ชมวันนี้596คน
ผู้ชมเมื่อวานคน
ผู้ชมเดือนนี้596คน
ผู้ชมเดือนก่อน24801คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1238050คน
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการในเดือนเมษายน พ.ศ.2566 โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่พฤษภาคม 2566 12 พ.ค. 2566 (อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนเมษายน 2566 โดยจะได้รับเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12 พ.ค. 2566 (อ่าน 48 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ 11 พ.ค. 2566 (อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2566 ครั้งที่ 2 ลงทะเบียนวันที่ 16-30 เมษายน 2566 11 พ.ค. 2566 (อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่เมษายน 2566 12 เม.ย. 2566 (อ่าน 80 ครั้ง)

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
(อ่าน 114 ครั้ง)

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จัดประชุมประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Sky Walk)
(อ่าน 59 ครั้ง)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
(อ่าน 61 ครั้ง)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
(อ่าน 80 ครั้ง)

การแข่งขันกีฬาสี ภายในศูนย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565
(อ่าน 71 ครั้ง)

โครงการเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาพระราชทาน" กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันที่ 28
(อ่าน 98 ครั้ง)
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 20 ชุมชนสันติสุขฯ ตามแบบเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พ.ค. 2566 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 1 โครงการ) 26 พ.ค. 2566 (อ่าน 25 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลียบคลองพระสทึง ชุมชนรุ่งอรุณ ม.4 ช่วงผนังกัดเซาะ โดยยกระดับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร จำนวน 3,50 25 พ.ค. 2565 (อ่าน 420 ครั้ง)
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย 3100 ช่วงที่ 4 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ย. 2563 (อ่าน 699 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย 3100 ช่วงที่ 4 ด้ยวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค. 2563 (อ่าน 728 ครั้ง)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดข้าราชการท้องถิ่นเข้าประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นรับเงินเดือน
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครู)
คู่มือสมรรถนะ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คำสั่งมอบหมายงาน
คำสั่งมอบอำนาจ
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan@khaochakan.go.th