คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้333คน
ผู้ชมเมื่อวาน356คน
ผู้ชมเดือนนี้9281คน
ผู้ชมเดือนก่อน9609คน
ผู้ชมทั้งสิ้น672053คน
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2561 (อ่าน 6 ครั้ง)
ขออนมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 07 ก.ย. 2561 (อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เรื่อง การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 03 ก.ย. 2561 (อ่าน 28 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 16 ส.ค. 2561 (อ่าน 48 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 13 ส.ค. 2561 (อ่าน 37 ครั้ง)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน วันที่ 30 สิงหาคม 2561
(อ่าน 10 ครั้ง)

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561
(อ่าน 13 ครั้ง)

นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์ ร่วมกันปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้ประจำพระองค์ของ รัชกาลที่ 10
(อ่าน 15 ครั้ง)

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561
(อ่าน 28 ครั้ง)

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปี 2561
(อ่าน 52 ครั้ง)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
(อ่าน 18 ครั้ง)
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2561 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2561 (อ่าน 28 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2561 (อ่าน 84 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ค. 2561 (อ่าน 81 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถภายในแหล่งท่องเที่ยวเขาฉกรรจ์ ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ต.ค. 2560 (อ่าน 244 ครั้ง)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การจัดข้าราชการท้องถิ่นเข้าประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นรับเงินเดือน
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครู)
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com