คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้78คน
ผู้ชมเมื่อวาน291คน
ผู้ชมเดือนนี้7642คน
ผู้ชมเดือนก่อน7392คน
ผู้ชมทั้งสิ้น494701คน
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสาย 3100 ที่ว่าการอำเภอและรอบเขาฉกรรจ์ ช่วงที่ 2 02 ก.ย. 2559 (อ่าน 48 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 บริเวณหน้าโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อำเภอเขาฉกรรจ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ส.ค. 2559 (อ่าน 53 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2559 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 18 ส.ค. 2559 (อ่าน 47 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 16 ส.ค. 2559 (อ่าน 48 ครั้ง)
การพิจารณาผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 22 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ชุมชนสันติสุข 11 ส.ค. 2559 (อ่าน 46 ครั้ง)

ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและหนีไฟ ธ.ก.ส.เขาฉกรรจ์ ประจำปี 2559
(อ่าน 10 ครั้ง)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(อ่าน 33 ครั้ง)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559
(อ่าน 57 ครั้ง)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2559 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
(อ่าน 35 ครั้ง)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
(อ่าน 27 ครั้ง)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิง “การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น” ประจำปี ๒๕๕๙
(อ่าน 42 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 22 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ชุมชนสันติสุข 25 ก.ค. 2559 (อ่าน 55 ครั้ง)
การพิจารณาผลการสอบราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสาย 3100 ที่ว่าการอำเภอและรอบเขาฉกรรจ์ ช่วงที่ 2 10 พ.ค. 2559 (อ่าน 143 ครั้ง)
การพิจารณาผลการสอบราคาโครงการขุดลอกคลองในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 10 มี.ค. 2559 (อ่าน 154 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางสาย 3100 วัดรัตนนิมิต – บ้านเขาฉกรรจ์ (ถนนรอบเขาฉกรรจ์และซอยเทศบาล 19) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 ก.พ. 2559 (อ่าน 252 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 ก.พ. 2559 (อ่าน 188 ครั้ง)

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 0 3751 1349 , 0 3751 1265 โทรสาร 037 511349 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com