คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้350คน
ผู้ชมเมื่อวาน356คน
ผู้ชมเดือนนี้9298คน
ผู้ชมเดือนก่อน9609คน
ผู้ชมทั้งสิ้น672070คน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายวีรพงษ์ วันดีราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รษก.ผอ.สาธารณสุขฯ
นายวีรพงษ์ วันดีราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสุกัลยา โพธิ์มูล
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายทศพร กิตติเฉลิมยศ
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน
นางสาวทยุตา อุตพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายณรงค์ สมสนิท
พนักงานขับรถยนต์
นายลมาย ชื่นชีพ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมบัติ เสาะไธสง
คนสวน
นายสายชล ลาดนอก
คนสวน
นายธนศักดิ์ นามพันธ์
คนสวน
นายวีระ ลาดนอก
คนสวน
นายประดิษฐ์ นามเสนา
คนงานประจำรถขยะ
นายชโลม อดทน
คนงานประจำรถขยะ
นายประทีป สีดามาทา
คนงานประจำรถขยะ
นายสวัสดิ์ แสนมนตรี
คนงานทั่วไป (ประจำรถขยะ)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com