คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้3คน
ผู้ชมเมื่อวาน287คน
ผู้ชมเดือนนี้5068คน
ผู้ชมเดือนก่อน9505คน
ผู้ชมทั้งสิ้น649540คน

ปัญหาของท้องถิ่น


ปัญหาของท้องถิ่น
 จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ สามารถสรุปปัญหาของท้องถิ่น  โดยแยกออกเป็นปัญหาแต่ละด้านตามลำดับ  ดังนี้
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประสบปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ปัญหาถนนคับแคบชำรุดเสียหาย  เนื่องจากถนนโดยทั่วไปในเขตเทศบาลสภาพคับแคบ  ไม่สามารถขยายผิวจราจรเพิ่มขึ้นได้  เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชาชนตั้งร้านค้าและปลูกบ้านพักอาศัยอย่างหนาแน่น  ถนนบางสายใช้งานมานานมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้การจราจรเป็นไปอย่างสะดวก
  2)  ปัญหาทางเท้ามีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน  ถนนของเทศบาล  ส่วนใหญ่จะไม่มีทางเท้า  บางแห่งมีถนนไม่ได้มาตรฐาน  ประกอบกับบางแห่งประชาชนได้วางสิ่งของบนทางเท้าทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง 
  3)  ปัญหาการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างยังไม่ทั่วถึง  ตามถนนสายรองตามซอยต่าง ๆ   ยังมีไม่เพียงพอและไฟฟ้าสาธารณะบางจุดดวงโคมยังไม่ได้มาตรฐาน     ทำให้ 
แสงสว่างในเวลากลางคืนมีไม่เพียงพอ  จำเป็นต้องปรับปรุงทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชนและให้ความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาช่วงเวลากลางคืน
  4)  ปัญหาการจราจรและอุบัติภัย  เนื่องจากในเขตเทศบาลมีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก  ประกอบกับมีการตั้งวางสินค้าเข้ามาในถนนบางสาย  และมีการจอดรถยนต์  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  ทำให้ประสบปัญหาการจราจรติดขัด  และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนจะประสบปัญหามาก ซึ่งถนนที่ประสบปัญหาดังกล่าวคือ  ถนนสุขาภิบาล 1  สุขาภิบาล 2 สุขาภิบาล 3 ตามลำดับ
  5)  ปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขัง  เนื่องจากชุมชนหลายแห่งยังมีท่อระบายน้ำไม่เพียงพอ  และบางแห่งมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน  ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน  โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก

ด้านเศรษฐกิจ  ประสบปัญหาต่าง ๆ  ดังนี้
  1)  ปัญหาประชาชนบางส่วนไม่มีงานทำ  เนื่องจากประชาชนบางส่วน  ที่พักอาศัยในพื้นที่  ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม  ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ  โรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเทศบาล  ได้ลดจำนวนพนักงานลงหลายแห่ง  ส่งผลให้ประชาชนที่พักอาศัยในเขตเทศบาลตกงาน
  2)  ปัญหาขาดอาชีพเสริมสำหรับประชาชน  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนคลองเจ็กพัฒนา  และชุมชนหมู่  6 พัฒนาจะประกอบอาชีพ 
รับจ้าง  มีรายได้น้อย  และไม่มีรายได้อื่น ๆ  เสริมอีก

  ด้านสังคม  ประสพปัญหาต่าง ๆ  ดังนี้
   1)  ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  เนื่องจากเป็นท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของร้านค้า  โรงงานอุตสาหกรรม  หอพักจำนวนมาก  จึงทำให้มีอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่จำนวนมาก  และมีสภาพหนาแน่น  ซึ่งมีปัญหาในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่มีคนเลื่อนย้ายเข้าออกในพื้นที่อยู่เสมอทำให้การควบคุมดูแลปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ทำได้ยากลำบาก
   2)  ปัญหาชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรม  เนื่องจากเทศบาลเป็นชุมชนชานเมือง  กรุงเทพมหานคร  ดังนั้นพื้นที่บางส่วนจึงเป็นพื้นที่  ที่ประชาชนพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนหมู่ 6 พัฒนา  ซึ่งทำให้ประสพปัญหาทางสังคมด้านอื่น ๆ ตามมา
   3)  ปัญหาแคลนสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและอนุบาล สถานศึกษาในเขตเทศบาลที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและอนุบาล มีเพียง 1 แห่ง คือโรงเรียนเสริมมิตร  ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลบางส่วน  ได้ส่งบุตรหลานไปศึกษายังโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนอกเขตเทศบาล  แต่ไม่สะดวกเพราะบางแห่งตั้งอยู่ห่างไกลกับชุมชนของเทศบาล        
   4)  ปัญหาการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  ในเขตเทศบาลมีสถานีอนามัยตำบลเชียงรากน้อย  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยู่ในพื้นที่  แต่เนื่องจากเทศบาลเป็นชุมชนที่ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  สถานบริการสาธารณสุขดังกล่าว  จึงไม่เพียงพอสำหรับการรองรับบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง
   5)  ปัญหาการติดยาเสพย์ติดของประชาชน  ยาเสพย์ติดได้แพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่เทศบาลเป็นอย่างมาก  มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดยาเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในชุมชนแออัด  จะมีผู้ติดยาเสพย์ติดจำนวนมาก
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com