คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้255คน
ผู้ชมเมื่อวาน229คน
ผู้ชมเดือนนี้2643คน
ผู้ชมเดือนก่อน7878คน
ผู้ชมทั้งสิ้น597311คน

สำนักปลัดเทศบาล


นายสาคร ชำนาญปืน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นายสาคร ชำนาญปืน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางโสภา โคตรสงคราม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
จ่าเอกบดินทร์ คำด้วง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นายจักรพันธ์ รัมย์ธนาธิป
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
จ.ส.อ.สมโชค พรมพิลา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวธนัญญา ดีดวงพันธ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นางสาวอนงนาฎ แผ่กำเหนิด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางกาญจนา อัศเวก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสุระศักดิ์ พันธ์พรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายกรันต์ชัย เตชะพร้อมวุฒิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเอกลักษณ์ โสมนัส
พนักงานขับรถยนต์
นางนภาพร สมสนิท
นักการ
นางรัศมี สุระขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ
นางสาวกมลพรรณ จูมานัส
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com