คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาลและการบริหารเงินงบประมาณ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-257) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 6
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
การติดตามและประเมินผลแผน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ระเบียบการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
สถิติการให้บริการประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจ/การรับฟังความคิดเห็น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม
การประเมิน ITA
ติดต่อเทศบาล:เบอร์โทรศัพท์/Facebook/ที่ตั้ง
E-Service
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้138คน
ผู้ชมเมื่อวาน560คน
ผู้ชมเดือนนี้15596คน
ผู้ชมเดือนก่อน24000คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1189311คน

สำนักปลัดเทศบาล


นายอุทัย เฮงประเสริฐ
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 08 1723 4377
นายสุริยา ผลาหาญ
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 08 6553 9116
นายสาคร ชำนาญปืน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 08 9246 2442
นางโสภา โคตรสงคราม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จ่าเอกสุนิติ คำด้วง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.ส.อ.สมโชค พรมพิลา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวฐิตารีย์ รัตนวิเศษประชา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวธนัญญา ดีดวงพันธ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวอนงนาฎ แผ่กำเหนิด
นักทรัพยากรบุคคล
นางกาญจนา อัศเวก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายนิกร พะยอมศรี
นิติกร
นายเชษฐ์เดชรัช พงษ์สุวรรณ์
นักพัฒนาชุมชน
นายสุระศักดิ์ พันธ์พรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสาธิต ผลดี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกมลพรรณ จูมานัส
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนงเยาว์ คำขจร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกรียงชัย ภัทรพลชัย
พนักงานขับรถยนต์
ว่าที่ ร.ต.หญิง ภาวิณี คาทาศรี
คนงานทั่วไป(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นางสาวอนุสรา สืบสุนทร
คนงานทั่วไป
นางสาวปาริชาติ ซื่อสัตย์สิทธิกร
คนงานทั่วไป
นางถวิล นามพันธ์
พนักงานทำความสะอาด
นายเสถียร ข้าวหอม
พนักงานดับเพลิง
นายยุสิทธิ์ สระแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายนิวัฒน์ ชื่นชม
พนักงานดับเพลิง
นายนพนันทร์ จันทร์แดง
พนักงานดับเพลิง
นายบุญเกิด เกียบกลาง
พนักงานดับเพลิง
นายนิรุตติ์ สืบสุนทร
พนักงานดับเพลิง
นายธงชัย บันดร
พนักงานดับเพลิง
นายปิยวัฒน์ ธุระทำ
พนักงานดับเพลิง
นายนวพล ถนอมศิลป์
พนักงานดับเพลิง
นายกฤษฏา ชื่นชม
พนักงานดับเพลิง
นายวิฑูร ศรีนอก
พนักงานดับเพลิง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan@khaochakan.go.th