คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาลและการบริหารเงินงบประมาณ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-257) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 6
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
การติดตามและประเมินผลแผน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ระเบียบการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
สถิติการให้บริการประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจ/การรับฟังความคิดเห็น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม
การประเมิน ITA
ติดต่อเทศบาล:เบอร์โทรศัพท์/Facebook/ที่ตั้ง
E-Service
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์9คน
ผู้ชมวันนี้46คน
ผู้ชมเมื่อวาน560คน
ผู้ชมเดือนนี้15504คน
ผู้ชมเดือนก่อน24000คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1189219คน

นโยบายการพัฒนาจังหวัด


วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว

“เมืองชายแดนแห่งความสุขและมั่นคง  ถิ่นเกษตรและสมุนไพรคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เชิงนิเวศ  และอารยธรรมโบราณ  ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

5. รักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

6. ปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการ เรียนรู้และสภาพแวดล้อม ของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา

3. ยกระดับอนามัยสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทำและมีสวัสดิการ

5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ

8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ

9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้ คุณภาพมาตรฐานสากล

กลยุทธ์

1. พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน ตลอดจนฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

4. สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ในการปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพื่อลดการใช้สารเคมี

6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์ และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน

7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

กลยุทธ์

1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสมยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว

2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ

3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟื้นฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว

5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

8. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้าง พื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

กลยุทธ์

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในการเป็นเขตเศรษฐกิจ      พิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน

2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน  มาดำเนิน กิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

3. ยกระดับการอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสร้าง

 คลังสินค้าและการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวโดยดำเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากลมีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา

4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของบุคลากรให้ตรงตามตลาดแรงงาน

5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพการอยู่อาศัย การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS)

7. ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน

กลยุทธ์

1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตสำนึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ทันที และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan@khaochakan.go.th