คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้274คน
ผู้ชมเมื่อวาน229คน
ผู้ชมเดือนนี้2662คน
ผู้ชมเดือนก่อน7878คน
ผู้ชมทั้งสิ้น597330คน

ข่าวประชาสัมพันธ์


07 ธ.ค. 2560 (เข้าชม 11 ครั้ง)
เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
23 พ.ย. 2560 (เข้าชม 50 ครั้ง)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
22 พ.ย. 2560 (เข้าชม 22 ครั้ง)
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
01 พ.ย. 2560 (เข้าชม 101 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
06 ต.ค. 2560 (เข้าชม 78 ครั้ง)
รายงานผลการปฏฺบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 4
06 ต.ค. 2560 (เข้าชม 51 ครั้ง)
แผนปฏฺบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
06 ต.ค. 2560 (เข้าชม 73 ครั้ง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25 ส.ค. 2560 (เข้าชม 130 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
21 ส.ค. 2560 (เข้าชม 62 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 ส.ค. 2560 (เข้าชม 69 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
18 ส.ค. 2560 (เข้าชม 67 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
07 ก.ค. 2560 (เข้าชม 134 ครั้ง)
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 Next »

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com