คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้387คน
ผู้ชมเมื่อวาน356คน
ผู้ชมเดือนนี้9335คน
ผู้ชมเดือนก่อน9609คน
ผู้ชมทั้งสิ้น672107คน

ข่าวประชาสัมพันธ์


17 ก.ย. 2561 (เข้าชม 6 ครั้ง)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 2561 (เข้าชม 24 ครั้ง)
ขออนมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
03 ก.ย. 2561 (เข้าชม 28 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เรื่อง การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
16 ส.ค. 2561 (เข้าชม 48 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561
13 ส.ค. 2561 (เข้าชม 37 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561
19 ก.ค. 2561 (เข้าชม 85 ครั้ง)
การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 (ไตรมาส 3)
26 มิ.ย. 2561 (เข้าชม 107 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราค์าโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ค. 2561 (เข้าชม 136 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ค. 2561 (เข้าชม 133 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
31 ม.ค. 2561 (เข้าชม 360 ครั้ง)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19 ม.ค. 2561 (เข้าชม 271 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
10 ม.ค. 2561 (เข้าชม 245 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 Next »

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com