คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้22คน
ผู้ชมเมื่อวาน181คน
ผู้ชมเดือนนี้4336คน
ผู้ชมเดือนก่อน6450คน
ผู้ชมทั้งสิ้น584017คน

ข่าวประชาสัมพันธ์


06 ต.ค. 2560 (เข้าชม 22 ครั้ง)
รายงานผลการปฏฺบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 4
06 ต.ค. 2560 (เข้าชม 20 ครั้ง)
แผนปฏฺบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
06 ต.ค. 2560 (เข้าชม 15 ครั้ง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
25 ส.ค. 2560 (เข้าชม 98 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
21 ส.ค. 2560 (เข้าชม 38 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 ส.ค. 2560 (เข้าชม 44 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
18 ส.ค. 2560 (เข้าชม 41 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
07 ก.ค. 2560 (เข้าชม 111 ครั้ง)
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
27 เม.ย. 2560 (เข้าชม 185 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
23 มี.ค. 2560 (เข้าชม 208 ครั้ง)
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ แจ้งงดการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
06 มี.ค. 2560 (เข้าชม 172 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
19 ม.ค. 2560 (เข้าชม 200 ครั้ง)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 Next »

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com