คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้276คน
ผู้ชมเมื่อวาน229คน
ผู้ชมเดือนนี้2664คน
ผู้ชมเดือนก่อน7878คน
ผู้ชมทั้งสิ้น597332คน

กองคลัง


นางเพลินตา บุญเล็ก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนวลวรรณ วนานันท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวพรรษา มีของ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวสุภัคชญา อาทร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวฐิตารีย์ มุลา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางชุดาณัฏฐ์ นาลาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวศศิร์อร โชควิไลศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายมนตรี เพชรหาญ
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
นายวิโรธ หงษา
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
นายศราวุฒิ โสมนัส
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
นายชนาสิน ศิริมหาคงคา
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
นางสาวดวงนภา โตขำ
คนงานทั่วไป


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com