คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์27คน
ผู้ชมวันนี้353คน
ผู้ชมเมื่อวาน356คน
ผู้ชมเดือนนี้9301คน
ผู้ชมเดือนก่อน9609คน
ผู้ชมทั้งสิ้น672073คน

ภาพกิจกรรมเทศบาลโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน วันที่ 30 สิงหาคม 2561
(อ่าน 10 ครั้ง)

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561
(อ่าน 13 ครั้ง)

นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์ ร่วมกันปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้ประจำพระองค์ของ รัชกาลที่ 10
(อ่าน 15 ครั้ง)

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561
(อ่าน 28 ครั้ง)

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปี 2561
(อ่าน 52 ครั้ง)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
(อ่าน 18 ครั้ง)

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ตามวิถีแห่งความพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
(อ่าน 64 ครั้ง)

โครงการยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4ดีวิถีพอเพียง ในหัวข้อปัญหามลภาวะทางน้ำที่มีผลต่อสุขภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน วันที่ 21 มิถุนายน 2561
(อ่าน 99 ครั้ง)

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์/ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาล
(อ่าน 117 ครั้ง)

โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์/ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศาล
(อ่าน 60 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 Next »

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com