คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาลและการบริหารเงินงบประมาณ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-257) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 6
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
การติดตามและประเมินผลแผน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ระเบียบการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
สถิติการให้บริการประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจ/การรับฟังความคิดเห็น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม
การประเมิน ITA
ติดต่อเทศบาล:เบอร์โทรศัพท์/Facebook/ที่ตั้ง
E-Service
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้84คน
ผู้ชมเมื่อวาน560คน
ผู้ชมเดือนนี้15542คน
ผู้ชมเดือนก่อน24000คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1189257คน

ภาพกิจกรรมเทศบาลเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จัดประชุมประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Sky Walk)
(อ่าน 8 ครั้ง)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
(อ่าน 17 ครั้ง)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
(อ่าน 44 ครั้ง)

การแข่งขันกีฬาสี ภายในศูนย์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565
(อ่าน 44 ครั้ง)

โครงการเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาพระราชทาน" กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันที่ 28
(อ่าน 61 ครั้ง)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการสุขภาพดีวิถีไทย โดยใช้สมุนไพรใกล้ตัว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ประ
(อ่าน 135 ครั้ง)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์
(อ่าน 86 ครั้ง)

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2565 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ วัดถ้ำเขาฉกรรจ์
(อ่าน 227 ครั้ง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับอำเภอเขาฉกรรจ์ และเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ร่วมกันส่งมอบบ้าน ให้แก่ นายจำเนียร สำรวจวงค์
(อ่าน 105 ครั้ง)

โครงการเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาพระราชทาน" กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม
(อ่าน 114 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 Next »

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan@khaochakan.go.th