คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์62คน
ผู้ชมวันนี้228คน
ผู้ชมเมื่อวาน206คน
ผู้ชมเดือนนี้7613คน
ผู้ชมเดือนก่อน7027คน
ผู้ชมทั้งสิ้น642580คน

ภาพกิจกรรมเทศบาลโครงการยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4ดีวิถีพอเพียง ในหัวข้อปัญหามลภาวะทางน้ำที่มีผลต่อสุขภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน วันที่ 21 มิถุนายน 2561
(อ่าน 11 ครั้ง)

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์/ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาล
(อ่าน 20 ครั้ง)

โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์/ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศาล
(อ่าน 12 ครั้ง)

โครงการฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานดับเพลิง"การช่วยเหลือผู้ประภัยทางน้ำเบื้องต้น" ประจำปี 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561
(อ่าน 13 ครั้ง)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
(อ่าน 39 ครั้ง)

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
(อ่าน 66 ครั้ง)

งานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561
(อ่าน 108 ครั้ง)

การแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลในจังหวัดสระแก้วต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
(อ่าน 186 ครั้ง)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
(อ่าน 107 ครั้ง)

วันเด็กแห่งชาติ 2561
(อ่าน 193 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 Next »

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com