คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์50คน
ผู้ชมวันนี้51คน
ผู้ชมเมื่อวาน181คน
ผู้ชมเดือนนี้4365คน
ผู้ชมเดือนก่อน6450คน
ผู้ชมทั้งสิ้น584046คน

ข่าวประกวดราคา


17 ก.ค. 2560 (เข้าชม 80 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย 3100 (ถนนรอบเขาฉกรรจ์) ช่วงที่ 3
05 ก.ค. 2560 (เข้าชม 69 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกเทศบาล 24 (ซอยบ้านนายสุพล อุทกศิริ) ชุมชนสันติสุข
05 ก.ค. 2560 (เข้าชม 73 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลขนาดมาตรฐานบริเวณหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
09 ก.พ. 2560 (เข้าชม 163 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ หมู่ 4
25 ก.ค. 2559 (เข้าชม 285 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 22 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ชุมชนสันติสุข
10 พ.ค. 2559 (เข้าชม 361 ครั้ง)
การพิจารณาผลการสอบราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสาย 3100 ที่ว่าการอำเภอและรอบเขาฉกรรจ์ ช่วงที่ 2
10 มี.ค. 2559 (เข้าชม 343 ครั้ง)
การพิจารณาผลการสอบราคาโครงการขุดลอกคลองในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
12 ก.พ. 2559 (เข้าชม 479 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางสาย 3100 วัดรัตนนิมิต – บ้านเขาฉกรรจ์ (ถนนรอบเขาฉกรรจ์และซอยเทศบาล 19) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.พ. 2559 (เข้าชม 336 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.พ. 2559 (เข้าชม 306 ครั้ง)
สอบราคาโครงการขุดลอกคลองในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
09 พ.ย. 2558 (เข้าชม 566 ครั้ง)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
16 ต.ค. 2558 (เข้าชม 594 ครั้ง)
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาล‏
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com