คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างฝ่ายการเมือง
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาลและการบริหารเงินงบประมาณ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การติดตามและประเมินผลแผน
เทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
ข้อมูลตลาดเอกชนในเขตเทศบาล
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
การบริหารจัดการขยะ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ระเบียบการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
สถิติการให้บริการประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจ/การรับฟังความคิดเห็น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม
การประเมิน ITA
ติดต่อเทศบาล:เบอร์โทรศัพท์/Facebook/ที่ตั้ง
E-Service
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้892คน
ผู้ชมเมื่อวาน3065คน
ผู้ชมเดือนนี้23281คน
ผู้ชมเดือนก่อน68743คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1595327คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลา 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 
พนักงานผู้ที่ได้รับการประเมินดีเด่น
ประกาศรับสมัครสรรหาเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
ประกาศสรรหาบุคคล - ประกาศรับสมัครสรรหาเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศสรรหาบุคคล - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
ประกาศสรรหาบุคคล - ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
แผนเส้นทางความก้านหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
บันทึกข้อความแจ้งเวียนกำหนดวันเวลาทำงาน
บันทึกข้อความแจ้งเวียนห้ามดื่มสุราและเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
บันทึกข้อความร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ และปฏิบัติตามกฎหมาย แบะระเบียบของทางราชการ
ประกาศกำหนดวันเวลาทำงานของพนักงานเทศบาล
ประกาศร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ และปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
ประกาศห้ามดื่มสุราและเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
การสรรหาพนักงานเทศบาล-สายปฏิบัติ
การสรรหาพนักงานเทศบาล-สายบริหาร
การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan@khaochakan.go.th