คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้339คน
ผู้ชมเมื่อวาน356คน
ผู้ชมเดือนนี้9287คน
ผู้ชมเดือนก่อน9609คน
ผู้ชมทั้งสิ้น672059คน

วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์


  วิสัยทัศน์
  “ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม  และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

     ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

     ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

     ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

     ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเว

     ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการ

  
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
     1.1  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อ สร้าง   ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
      2.1 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
                  -  การพัฒนาด้านการศึกษา  การสาธารณสุข  การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย  ปลอดจากยาเสพติด   ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
      2.2  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
 -  การเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส
      2.3  การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน
            -  การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค  การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน  สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  มีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ
 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
ประกอบด้วยแนวท างการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
     3.1  การพัฒนาด้านการเกษตร
            -  การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร  การพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร  การพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เกษตรกรรมครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์การในการจำหน่ายสินค้าการเกษตร  จัดตั้งสถานบันวิจัยด้านการเกษตร    
     3.2  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           -  การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง  แหล่งน้ำชลประทานให้สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
   4.1  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว -  พัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ป่าไม้  แหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
    5.1  การพัฒนาบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ  การบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ / ความต้องการ  การแก้ปัญหา  ประเมินผล / ตรวจสอบได้
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com