คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาลและการบริหารเงินงบประมาณ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-257) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 6
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
การติดตามและประเมินผลแผน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ระเบียบการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
สถิติการให้บริการประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจ/การรับฟังความคิดเห็น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม
การประเมิน ITA
ติดต่อเทศบาล:เบอร์โทรศัพท์/Facebook/ที่ตั้ง
E-Service
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้58คน
ผู้ชมเมื่อวาน560คน
ผู้ชมเดือนนี้15516คน
ผู้ชมเดือนก่อน24000คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1189231คน

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์


  วิสัยทัศน์
 "บ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูคนดี ส่งเสริมประเพณีและศาสนา การศึกษาก้าวไกล"

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

     ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมสะดวก

     ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านประชาชนมีคุณภาพ

     ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเว

     ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านบริหารจัดการ

  
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการคมนาคมสะดวก
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
     1.1  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อ สร้าง   ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านประชาชนมีคุณภาพ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
      2.1 การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
                  -  การพัฒนาด้านการศึกษา  การสาธารณสุข  การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย  ปลอดจากยาเสพติด   ปลอดผู้มีอิทธิพล  อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
      2.2  การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
 -  การเพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  พัฒนาทักษะฝีมือ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคง  พัฒนาและสนับสนุนสวัสดิการเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส
      2.3  การพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน
            -  การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค  การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว  อาคาร  บ้านเรือน  สนามกีฬา  สวนสาธารณะ  การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  มีการบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพียงพอ
 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเว
ประกอบด้วยแนวท างการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
     3.1  การพัฒนาด้านการเกษตร
            -  การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร  การพัฒนาคุณภาพดิน  การพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร  การพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เกษตรกรรมครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์การในการจำหน่ายสินค้าการเกษตร  จัดตั้งสถานบันวิจัยด้านการเกษตร    
     3.2  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           -  การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ  คู  คลอง  หนอง  บึง  แหล่งน้ำชลประทานให้สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี
     3.3 พัฒนา/ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ป่าไม้  แหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
   4.1  การพัฒนาบุคลากร  ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติราชการ  การบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ / ความต้องการ  การแก้ปัญหา  ประเมินผล / ตรวจสอบได้
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan@khaochakan.go.th