คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาลและการบริหารเงินงบประมาณ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-257) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 6
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
การติดตามและประเมินผลแผน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ระเบียบการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
สถิติการให้บริการประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจ/การรับฟังความคิดเห็น
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม
การประเมิน ITA
ติดต่อเทศบาล:เบอร์โทรศัพท์/Facebook/ที่ตั้ง
E-Service
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้142คน
ผู้ชมเมื่อวาน560คน
ผู้ชมเดือนนี้15600คน
ผู้ชมเดือนก่อน24000คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1189315คน

นโยบายทั่วไป


นโยบายทั่วไป
  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     จะดำเนินการ
  - ปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียของชุมชน  ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
  - ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  ในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและปลอดภัย
  - ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอและเหมาะสม
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการวางผังเมือง  และงานควบคุมอาคารเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
  - ควบคุมดูแลและปรับปรุงคูคลองสาธารณะในเขตเทศบาลเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น  และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ

  นโยบายด้านสาธารณสุขการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต     จะดำเนินการ
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การสงเคราะห์และการสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย  จัดให้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬา  พักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ สวนสนุก  ลานกีฬา  และสนับสนุนการกีฬาของประชาชนในเขตเทศบาล
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาล ทั้งระดับประถมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งการให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชน
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นพร้อมทั้ง ทำนุบำรุงศาสนา
  - การดำเนินการด้านสาธารณสุขทั้งการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพ   การป้องกันโรค การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด  การสร้างเสริมสุขภาพ  และการให้บริการรักษาพย

  นโยบายด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย   จะดำเนินการ                              
  - ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
  - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  และชมรมต่างๆ  รวมทั้งการให้ความรู้แก่ชุมชน  และชมรมต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง
  - เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  รวมทั้งสาธารณภัยต่างๆ ของเทศบาล
  - ควบคุมดูแลถนนทางเท้า   และที่สาธารณะในเขตเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งการจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่   แผงลอยต่างๆ
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบการจราจร  ในเขตเทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการจราจร  และเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า

  นโยบายด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะดำเนินการ                              
  - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                   
  - รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่า  เช่น การคัดแยกขยะมูลฝอยการดูแลรักษาคูคลอง
  - ดำเนินการควบคุมดูแลการประกอบกิจการต่างๆ  ของภาคเอกชนไม่ให้เกิดมลพิษ  และปัญหาสิ่งแวดล้อม

  นโยบายด้านการบริหารงานเทศบาลและการบริการประชาชน    จะดำเนินการ
  - ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามพระราชกฏษฎีกาหลักเกณฑ์  การบริหารจัดการที่ดี
  - ปรับปรุงระบบงานการให้บริการประชาชนของเทศบาลทุกรายการให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และเป็นธรรม
  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลอย่างเพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของเทศบาลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น     
  - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลเพิ่มมากขึ้นโดยดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งให้ประชาชนผู้สนใจสามารถขอข้อมูลข่าวสารต่างๆ  จากเทศบาลได้ด้วยความสะดวก

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan@khaochakan.go.th