คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
งบประมาณของเทศบาลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาล
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ประธานชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี‏
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการขยะ
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาล
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้390คน
ผู้ชมเมื่อวาน356คน
ผู้ชมเดือนนี้9338คน
ผู้ชมเดือนก่อน9609คน
ผู้ชมทั้งสิ้น672110คน

นโยบายทั่วไป


นโยบายทั่วไป
  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     จะดำเนินการ
  - ปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียของชุมชน  ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
  - ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  ในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและปลอดภัย
  - ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอและเหมาะสม
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการวางผังเมือง  และงานควบคุมอาคารเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
  - ควบคุมดูแลและปรับปรุงคูคลองสาธารณะในเขตเทศบาลเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น  และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ

  นโยบายด้านสาธารณสุขการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต     จะดำเนินการ
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การสงเคราะห์และการสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย  จัดให้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬา  พักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ สวนสนุก  ลานกีฬา  และสนับสนุนการกีฬาของประชาชนในเขตเทศบาล
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของเทศบาล ทั้งระดับประถมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมทั้งการให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชน
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นพร้อมทั้ง ทำนุบำรุงศาสนา
  - การดำเนินการด้านสาธารณสุขทั้งการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพ   การป้องกันโรค การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด  การสร้างเสริมสุขภาพ  และการให้บริการรักษาพย

  นโยบายด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย   จะดำเนินการ                              
  - ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
  - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  และชมรมต่างๆ  รวมทั้งการให้ความรู้แก่ชุมชน  และชมรมต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง
  - เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  รวมทั้งสาธารณภัยต่างๆ ของเทศบาล
  - ควบคุมดูแลถนนทางเท้า   และที่สาธารณะในเขตเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งการจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่   แผงลอยต่างๆ
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบการจราจร  ในเขตเทศบาลเพื่อให้ประชาชน                                    ได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการจราจร  และเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า

  นโยบายด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะดำเนินการ                              
  - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                   
  - รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่า  เช่น การคัดแยกขยะมูลฝอยการดูแลรักษาคูคลอง
  - ดำเนินการควบคุมดูแลการประกอบกิจการต่างๆ  ของภาคเอกชนไม่ให้เกิดมลพิษ  และปัญหาสิ่งแวดล้อม

  นโยบายด้านการบริหารงานเทศบาลและการบริการประชาชน    จะดำเนินการ
  - ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามพระราชกฏษฎีกาหลักเกณฑ์  การบริหารจัดการที่ดี
  - ปรับปรุงระบบงานการให้บริการประชาชนของเทศบาลทุกรายการให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และเป็นธรรม
  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลอย่างเพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของเทศบาลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น     
  - พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลเพิ่มมากขึ้นโดยดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งให้ประชาชนผู้สนใจสามารถขอข้อมูลข่าวสารต่างๆ  จากเทศบาลได้ด้วยความสะดวก

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan2000@yahoo.com