คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างฝ่ายการเมือง
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาลและการบริหารเงินงบประมาณ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการดำเนินงาน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2/2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
นโยบายการพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์
นโยบายทั่วไป
ปัญหาของท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
เทศบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ
เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
บริการชำระภาษี
บริการงานทะเบียนราษฎร
ข้อมูลตลาดเอกชนในเขตเทศบาล
บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
การบริหารจัดการขยะ
บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
การบริหารจัดการน้ำ
เทศบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล
ระเบียบการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ประกาศจากเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
สถิติการให้บริการประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจ/การรับฟังความคิดเห็น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม
การประเมิน ITA
การประเมิน LPA
ติดต่อเทศบาล:เบอร์โทรศัพท์/Facebook/ที่ตั้ง
E-Service
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ท่านคิดว่าเทศบาลควรเข้ามาพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ขยะมูลฝอย
ตลาดสด
สวนสาธารณะ
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้1166คน
ผู้ชมเมื่อวาน2240คน
ผู้ชมเดือนนี้35878คน
ผู้ชมเดือนก่อน138025คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1785122คน

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล "รวมพลังไทยพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา"
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล "รวมพลังไทยพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" วันที่ 26 มิถุนายน 2567  ณ ลานอเนกประสงค์ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 14 มิ.ย. 2567  เวลา 11:36 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 278 ครั้ง )
บันทึกโดย : Webmaster

   5 ข่าวล่าสุด
หนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567  โพสเมื่อ 11 ก.ค. 2567
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง  โพสเมื่อ 27 มิ.ย. 2567
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ   โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 2567
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล "รวมพลังไทยพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระ  โพสเมื่อ 14 มิ.ย. 2567
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000
โทร. 037 247210 โทรสาร 037 247210 ต่อ 24 E - mail : khaochakan@khaochakan.go.th